دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره آموزشی گردشگری (برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی (سطح مقدماتی) دوره آموزشی گردشگری (برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی (سطح متوسطه) دوره آموزشی گردشگری (برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی (سطح پیشرفته)